/en/category/11/archiv-clankov/from/855/ Archív článkov

Archív článkov

« predchádzajúca | 152 | 57 | 58 | ďalšia »

Dvaja giganti spájajú sily

Dvaja giganti spájajú sily

Jedni z najvýznamnejších hráčov na developerskom trhu sa rozhodli spojiť sily. O dohode medzi HB Reavis Group a IPEC Group informovali na tlačovej konferencii dňa 13.6.2007 najvyšší predstavitelia oboch spoločností, predseda predstavenstva HB Reavis Group, Ivan Valent a generálny riaditeľ IPEC Group, Ivan Čarnogurský. Výhod vzniknutej tzv. joint venture je viac, nepochybne medzi ne patrí rozdelenie nákladov a posilnenie pozície v stredoeurópskom a východoeurópskom regióne. Spoločnosti dúfajú, že zaujmú prvenstvo v týchto regiónoch.

Aktuálna legislatíva v oblasti energetickej hospodárnosti budov – 1. časť

Aktuálna legislatíva v oblasti energetickej hospodárnosti budov – 1. časť

Prvá ropná kríza začiatkom sedemdesiatych rokov 20. storočia bola dôležitým impulzom pre zahájenie spoločného a systematického postupu skupiny štátov Európy k úspornému a racionálnemu využívaniu základných neobnoviteľných prírodných zdrojov energie – tj. ropných produktov, zemného plynu a tuhých palív. Uvedené produkty a suroviny sú zároveň hlavnými zdrojmi emisií oxidu uhličitého, ktorý v nosnej miere spôsobuje aj s ostatnými „skleníkovými plynmi“ veľmi nepriaznivý jav „skleníkového efektu“ v atmosfére Zeme.

Nové trendy v zariaďovaní bytových interiérov – „ornamentálny“ a dekoratívny minimalizmus?

Nové trendy v zariaďovaní bytových interiérov – „ornamentálny“ a dekoratívny minimalizmus?

Po aprílovom veľtrhu nábytku v Miláne sa konalo jeho „menšie“ dvojča na národnej úrovni v Pesare – Salone del mobile (Taliansko) od 30.5. do 4.6.2007. Leitmotívom, podobne ako v Miláne, bolo využitie ornamentálnych a dekoratívnych prvkov v dotvorení jednotlivých kusov nábytku respektíve ich aplikácii v interiéri ako celku. Pričom tieto ozdobné prvky sa objavili už aj na sedacom nábytku (sofy, kreslá) ako potlač na povrchovej úprave. Firma DELTA SALOTTI dokonca ponúkla aj potlač sofy fotografiou. Tým sa naozaj dá dosiahnuť maximálna originálnosť a jedinečnosť tohto kusu nábytku podľa želania klienta. Využitie motívov ornamentu bolo vidieť aj v prezentácii firmy GIAGUARMOBILI. Tam boli tieto prvky použité na sklených posuvných dverách vstavaných skríň.

Facility management nie je iba o poskytovaní služieb

V súčasnej dobe sa čoraz častejšie začínajú objavovať príspevky a články k problematike facility managementu. Ich účelom je čitateľom predstaviť problematiku facility managementu a súčasne poukázať na to, aký význam má aplikácia facility managementu pre ekonomické riadenie spoločností. V prvom rade je potrebné poukázať na skutočnosť, že facility management je odbor ktorý v sebe zahŕňa využitie poznatkov hlavne z oblastí stavebníctva, technológií, ekonómie a práva. Facility management je v zahraničí predmetom samostatného štúdia aj na niektorých univerzitách. Získanie alebo zvýšenie kvalifikácie v odbore facility managementu je možné dosiahnuť aj absolvovaním niektorého zo špeciálnych kurzov a tréningov organizovaných odbornými inštitúciami , ktoré sú zvyčajne zakončené skúškami a certifikátom (Napr: BIFM – British institute of Facility Management). Kritéria pre získanie v zahraničí uznávaného titulu facility manager sú prísne stanovené medzinárodným združením odborníkov v oblasti facility managementu (IFMA).

Autor: Ing. Juraj Pekarovič, Dátum: 28.05.2007celý článok »

Ako riešiť „priľahlé pozemky“ bytového domu?

Základná právna úprava inštitútu priľahlého pozemku je obsiahnutá v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Pod pojmom „priľahlý pozemok“ sa rozumie (v intenciách zákonnej dikcie) pozemok patriaci k bytovému domu, na ktorom je oplotená záhrada, oplotené nádvorie a ktorý ako taký je právne aj fakticky priradený k bytovému domu. Vzhľadom na túto skutočnosť upravujú právne predpisy aj vlastnícke vzťahy k priľahlému pozemku a to tak, že k vlastníckemu právu k bytu alebo nebytovému priestoru, nachádzajúcemu sa v bytovom dome, súčasťou ktorého je vlastníctvo spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach a príslušenstve bytového domu a vlastníctvo spoluvlastníckeho podielu na pozemku zastavanom bytovým domom, sa priraďuje aj spoluvlastnícky podiel na priľahlom pozemku. Uvedené platí samozrejme za predpokladu, že projekt realizovaného bytového domu, resp. historické súvislosti riešenia záujmového územia, na ktorom sa bytový dom nachádza, inštitút priľahlého pozemku do konceptu zakomponovali.

Autor: uveden v textu, Dátum: 22.05.2007celý článok »

Rakúske energetické dni na Slovensku

Rakúske energetické dni na Slovensku

„Rakúske energetické dni“ sa uskutočnili v dňoch 26. až 27.4.2007 v rámci 10. medzinárodného veľtrhu stavebníctva FOR ARCH Slovakia a 6. výstavy regionálneho rozvoja FOR REGION v Banskej Bystrici. Odborní účastníci podujatia získali prehľad o vybraných rakúskych a slovenských projektoch z oblasti obnoviteľných zdrojov energií a energetickej efektívnosti. Počas dvoch dní sa na paneloch vystriedalo vyše 30 prednášajúcich, ktorí sa venovali aktuálnym témam ako biomasy, solárna energia, geotermická energia a pod. Podujatia sa zúčastnil aj riaditeľ odboru energetickej politiky z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Ing. Ján Petrovič.

Kataster nehnuteľností

Kataster nehnuteľností

Kataster nehnuteľností je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastra nehnuteľností sú aj údaje o právach k nehnuteľnostiam. Kataster nehnuteľností tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území. Kataster nehnuteľností slúži ako informačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové a poplatkové účely, na oceňovanie nehnuteľností, na ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu a na budovanie iných informačných systémov o nehnuteľnostiach. Ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností je Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Autor: Adela Vavrušová, Dátum: 17.05.2007celý článok »
« predchádzajúca | 152 | 57 | 58 | ďalšia »